Mateřská škola

Aby k nám děti rády chodily

MŠ Březina

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras, obklopena smíšenými lesy s možností krásných vycházek za poznáváním měnící se přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a rozšiřováním vědomostí, při jejím krátkodobém i dlouhodobém pozorování, k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.

Mateřská škola má 2 třídy, jednu v Březině a druhou ve Křtinách. Třída v Březině se nachází v přízemí budovy ZŠ. Je slunná, orientovaná k jihu a v zimních měsících vytápěna plynem. MŠ v Březině je jednotřídní, smíšená, s kapacitou 24 dětí. K dispozici jsou tři místnosti a sociální zařízení. Třída v Březině je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin, poté se budova školy uzamyká.

Dne 26. října 2012 otevřela naše škola pobočku MŠ ve Spolkovém domě ve Křtinách, v budově č.65. Nově vybudované oddělení má omezenou kapacitu 20 dětí. Tento počet udává a současně i omezuje především velikost prostor pro spaní. Výchovně vzdělávací proces je určován Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v Březině.. Třída ve Křtinách je v provozu od 7:00 do 16:30.

K budově školy patří také zahrada obklopená zelení, zařízena jako hřiště v přírodním stylu. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů. Celodenní provoz v MŠ byl zahájen v březnu 2001 po zřízení školní jídelny obecním úřadem. Školní kuchyně připravuje svačiny a obědy jak pro děti MŠ, tak i ZŠ. Pedagogické pracovnice MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Úplata v MŠ

Výše úplaty na školní rok 2020/2021 je 350,-Kč na dítě

č.ú.: 2900785017/2010 (jméno dítěte do poznámky)


Informace k zápisu do MŠ

Podrobnosti k zápisu do mateřské školy v Březině pro školní rok 2020 - 2021

 1. Dne 13.  a 14. 5. 2020 proběhne v budově školy sběr přihlášek dětí do MŠ Březina        od 13.00 - 16.00 hodin (kancelář ředitele v 1. patře).

 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením pro lékaře, nebo čestné prohlášení k očkování lze stáhnout na stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v kanceláři školy 5.5. 2020 od 9:00 do 15:00.

 3. Při zápise odevzdáte:                                                                                                                    
   a)  přihlášku (žádost)                                                                                                                b) potvrzení lékaře o očkování dítěte, nebo čestné prohlášení o očkování + očkovací průkaz                                                                
  P
  ředložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 4. Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty a ofocený rodný list s průkazem totožnosti rodičů dodat také prostřednictvím datové schránky školy ( ID datové schránky c97uquk ) nebo e-mailem na zs.brezina@seznam.cz        s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) a to nejpozději do 16.května 2020.

 5. Při zápise zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí, (nepřijetí) Vašeho dítěte.

 6. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze (potvrzení od lékaře o očkování, nebo čestné prohlášení o očkování+očkovací průkaz). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 7. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.

 8. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 2. 6. 2020 od 10.00 - 13.00 hodin v mateřské škole, nebo po předchozí telefonické domluvě.

 9. Dne 18. 5. 2020 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy pod registračními čísly po dobu 15 dní.

 10. Dne 19. 5. 2020 bude rozhodnutí zveřejněno i na webových stránkách školy.

 11. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí tzn., že 18.5. 2020 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 1. 6. 2020 nabude rozhodnutí právní moci.

 12. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři školy.

 13. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

 14. Školní rok 2020/2021 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2020.   

Pedagogický sbor mateřské školy

Eva Nejezchlebová - učitelka MŠ Březina

Mgr. Marcela Lehotská - učitelka MŠ Březina

Michaela Havlová - asistentka MŠ Březina

Zuzana Nečasová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Jana Fialová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Fotogalerie