Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravského krasu, obklopena smíšenými lesy s možností krásných vycházek za poznáváním měnící se přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a rozšiřováním vědomostí, při jejím krátkodobém i dlouhodobém pozorování, k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy ZŠ, která byla postavena v roce 1912 a opravena v roce 1948. Je slunná, otočená k jihu a v zimních měsících vytápěna plynem. MŠ je jednotřídní, smíšená, s kapacitou 24 dětí. K dispozici slouží tři místnosti a sociální zařízení. Budova je v provozu v pracovní dny od 6,45 do 16,00 h.

K budově školy patří také zahrada obklopená zelení, vybavená starším i novějším zařízením k dostatečnému pohybu - pískovištěm, kovovými průlezkami, kolotočem, skluzavkou, houpačkami. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů. Celodenní provoz v MŠ byl zahájen v březnu 2001 po zřízení školní jídelny obecním úřadem. Školní kuchyně připravuje svačiny a obědy jak pro děti MŠ, tak i ZŠ. Pedagogické pracovnice MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Dne 26. října 2012 otevřela naše škola pobočku MŠ ve Spolkovém domě ve Křtinách, v budově č.65. Nově vybudované oddělení má omezenou kapacitu 20 dětí. Tento počet udává a současně i omezuje především velikost prostor pro spaní. Vedoucí učitelkou je Zuzana Hájková spolupracující s paní učitelkou Janou Fialovou. O úklid a výdej stravy pečuje paní Lucie Potůčková. Výchovně vzdělávací proces je určován Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v Březině. Veškerá investice do úprav pronajímaných prostor ležela na bedrech obce Březina. Avšak vzhledem k tomu, že od počátku realizace byla blízká obec Habrůvka připravena podílet se finančně na této aktivitě, rezervujeme v tuto chvíli 3 místa pro děti občanů s trvalým bydlištěm ve zmíněné obci.

 

Koncepce školy

Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohastranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Důležitá je také úzká spolupráce s rodinou.

Koncepce školy je zaměřena na výchovu předškolního dítěte ke zdravému způsobu života, k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu. Cílem je rozvíjet zdravé sebevědomí dětí, učit je být samo sebou, ale také se učit přizpůsobovat životu ve společnosti. Hlavním prostředkem předškolního vzdělávání je hra a prožitkové učení. 

 

Co chceme v MŠ rozvíjet?

Snahou celého našeho pedagogického kolektivu je vytvářet příjemné tvořivé klima v mateřské škole, vychovávat v dětech cílevědomé, čestné a přátelské osobnosti vůči svému okolí.

Chceme motivovat děti k plnění jednotlivých činností zajímavými náměty, dále připravovat takové ekologické aktivity, které by rozvíjely u dětí všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovaly duševní i  tělesnou pohodu dětí.

Přejeme si, aby byl pro děti každý den prožitý v mateřské škole příjemnou zkušeností a zdrojem dobré nálady.

 

Hlavní cíle naší mateřské školy

Naše mateřská škola si stanovila tyto dlouhodobé vzdělávací cíle, které by měla v průběhu dalších let naplňovat:

  • vycházet s filozofie naší mateřské školy „S kamarády za celý rok uděláme velký krok“
  • vycházet z myšlenky: „začít raději od toho, co dítě umí, než od toho, co neumí“
  • dosáhnout u dětí co nejvyššího stupně kompetencí, které budou schopné uplatňovat v budoucím životě
  • skrze vzdělávací program naučit děti prožívat a chápat svět kolem sebe, poznávat, tvořit, přemýšlet
  • snažit se vytvářet pohodu – citovou, fyzickou i sociální

Mateřská škola