Mateřská škola
Aby k nám děti rády chodily

MŠ Březina

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras, obklopena smíšenými lesy s možností krásných vycházek za poznáváním měnící se přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a rozšiřováním vědomostí, při jejím krátkodobém i dlouhodobém pozorování, k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.

Mateřská škola má 2 třídy, jednu v Březině a druhou ve Křtinách. Třída v Březině se nachází v přízemí budovy ZŠ. Je slunná, orientovaná k jihu a v zimních měsících vytápěna plynem. MŠ v Březině je jednotřídní, smíšená, s kapacitou 24 dětí. K dispozici jsou tři místnosti a sociální zařízení. Třída v Březině je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin, poté se budova školy uzamyká.

Dne 26. října 2012 otevřela naše škola pobočku MŠ ve Spolkovém domě ve Křtinách, v budově č.65. Nově vybudované oddělení má omezenou kapacitu 20 dětí. Tento počet udává a současně i omezuje především velikost prostor pro spaní. Výchovně vzdělávací proces je určován Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v Březině.. Třída ve Křtinách je v provozu od 7:00 do 16:30.

K budově školy patří také zahrada obklopená zelení, zařízena jako hřiště v přírodním stylu. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů. Celodenní provoz v MŠ byl zahájen v březnu 2001 po zřízení školní jídelny obecním úřadem. Školní kuchyně připravuje svačiny a obědy jak pro děti MŠ, tak i ZŠ. Pedagogické pracovnice MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Úplata v MŠ

Výše úplaty na školní rok 2019/2020 je 350,-Kč na dítě

č.ú.: 2900785017/2010 (jméno dítěte do poznámky)


Informace k zápisu do MŠ

Podrobnosti k zápisu do mateřské školy v Březině pro školní rok 2019 - 2020

 1. Dne 15. a 16. 5. 2019 proběhne v budově školy zápis do MŠ Březina od 13.00 - 16.00 hodin (kancelář ředitele v 1. patře).

 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením pro lékaře - lze stáhnout na stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v mateřské škole Březina v termínu od 25. 4. 2019                  do 30. 4. 2019.

 3. Při zápise odevzdáte:                                                                                                                     
   a)  přihlášku (žádost)                                                                                                                b) potvrzení lékaře o očkování dítěte                                                                        
  P
  ředložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 4. Při zápise zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí, (nepřijetí) Vašeho dítěte.

 5. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze (potvrzení od lékaře o očkování).        Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 6. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.

 7. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 11. 6. 2019 od 10.00 - 13.00 hodin v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě.

 8. Dne 17. 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy pod registračními čísly po dobu 15 dní.

 9. Dne 20. 5. 2019 bude rozhodnutí zveřejněno i na webových stránkách školy.

 10. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí tzn., že 17.5. 2019 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 1. 6. 2019 nabude rozhodnutí právní moci.

 11. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.

 12. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

 13. Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019.   


Kritéria pro přijetí do MŠ:

1. Trvalý pobyt dítěte v obci Březina

2. Potvrzení o očkování

3. Věk dítěte 

Výsledná listina ZDE

Pedagogický sbor mateřské školy

Eva Nejezchlebová - učitelka MŠ Březina

Mgr. Marcela Lehotská - učitelka MŠ Březina

Libuše Šlahařová - asistentka MŠ Březina

Zuzana Nečasová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Jana Fialová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Fotogalerie