Mateřská škola

Aby k nám děti rády chodily

MŠ Březina

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras, obklopena smíšenými lesy s možností krásných vycházek za poznáváním měnící se přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a rozšiřováním vědomostí, při jejím krátkodobém i dlouhodobém pozorování, k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.

Mateřská škola má 2 třídy, jednu v Březině a druhou ve Křtinách. Třída v Březině se nachází v přízemí budovy ZŠ. Je slunná, orientovaná k jihu a v zimních měsících vytápěna plynem. MŠ v Březině je jednotřídní, smíšená, s kapacitou 24 dětí. K dispozici jsou tři místnosti a sociální zařízení. Třída v Březině je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin, poté se budova školy uzamyká.

Dne 26. října 2012 otevřela naše škola pobočku MŠ ve Spolkovém domě ve Křtinách, v budově č.65. Nově vybudované oddělení má omezenou kapacitu 20 dětí. Tento počet udává a současně i omezuje především velikost prostor pro spaní. Výchovně vzdělávací proces je určován Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v Březině.. Třída ve Křtinách je v provozu od 7:00 do 16:30.

K budově školy patří také zahrada obklopená zelení, zařízena jako hřiště v přírodním stylu. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů. Celodenní provoz v MŠ byl zahájen v březnu 2001 po zřízení školní jídelny obecním úřadem. Školní kuchyně připravuje svačiny a obědy jak pro děti MŠ, tak i ZŠ. Pedagogické pracovnice MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Úplata v MŠ

Výše úplaty na školní rok 2020/2021 je 350,-Kč na dítě

č.ú.: 2900785017/2010 (jméno dítěte do poznámky)


Informace k zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy v Březině pro školní rok 2021-2022 bude od 2. do 12. května 2021.

                                                                      Budete potřebovat:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením od lékaře / oboje lze stáhnout na stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v kanceláři školy/ 

 2. Při zápisu odevzdáte:                                                                                                            
   a)  přihlášku (žádost)                                                                                                            b)  potvrzení lékaře o očkování dítěte /netýká se dětí v předškolním vzdělávání/      c) kopii rodného listu  dítěte /trvalý pobyt dítěte ověří ředitel na obecním úřadě/            Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 3. Požadované dokumenty lze doručit několika způsoby:                                                         - Datovou schránkou školy ( ID datové schránky c97uquk )                                              - e-mailem na zs.brezina@seznam.cz  s uznávaným elektronickým podpisem                  (nelze jen poslat prostý e-mail) a to nejpozději do dne konce zápisu.                     -poštou, nebo zalepenou obálkou do schránky školy / ZÁPIS do MŠ/                           -osobním podáním dne 11. května 2021 od 10:00 do 16:00hodin, nebo po telefonické domluvě na tel.774763740. Při zápisu zákonní zástupci uvedou na přihlášku/žádost/ kontaktní údaje a email, na který obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí, (nepřijetí) Vašeho dítěte.
 4. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze (potvrzení od lékaře o očkování). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 5. Pokud počet žádostí přesáhne kapacitu volných míst v MŠ, budou děti přijímány podle níže uvedených  kritérií viz. bod 13.

 6. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 1. 6. 2021 od 10.00 - 13.00 hodin v mateřské škole, nebo po předchozí telefonické domluvě.

 7. Dne 14. 5. 2021 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy pod registračními čísly po dobu 15 dní.

 8. Dne 17. 5. 2021 bude rozhodnutí zveřejněno i na webových stránkách školy.

 9. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí tzn., že 14.5. 2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 28. 5. 2021 nabude rozhodnutí právní moci.

 10. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři školy.

 11. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

 12. Školní rok 2021/2022 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2021.                                               

 13. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ                                                                                               1. Předškolák-povinné předškolní vzdělávání. Dítě, které dosáhne věku 5 a více let do 31. 8. 2021, tj. v posledním roce před zahájením školní docházky-s místem trvalého pobytu v Březině.

  2. Dítě, které k 1. 9. 2021 dosáhne věku 4 let - s místem trvalého pobytu v Březině a v MŠ nebo v ZŠ Březina se vzdělává a nebo se bude od 1. 9. 2021 vzdělávat sourozenec.

  3. Dítě, které k 1. 9. 2021 dosáhne věku 4 let - s místem trvalého pobytu v Březině.

  4. Dítě, které k 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let - s místem trvalého pobytu v Březině a v MŠ nebo v ZŠ Březina se vzdělává a nebo se bude od 1. 9. 2021 vzdělávat sourozenec.

  5. Dítě, které k 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let - s místem trvalého pobytu v Březině

  6. Dítě, které k 31. 12. 2021 dosáhne věku 3 let - s místem trvalého pobytu v Březině - od věkově nejstarších.

  7. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy - mimo území obce Březina, které od 1.9.2021 má, nebo bude mít sourozence v ZŠ a MŠ Březina                                                                                                                                     8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy- mimo území obce Březina.

  Školský obvod spádové mateřské školy tvoří území obce Březina.

  V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově nejstarších.

Pedagogický sbor mateřské školy

Eva Nejezchlebová - učitelka MŠ Březina

Mgr. Marcela Lehotská - učitelka MŠ Březina

Michaela Havlová - asistentka MŠ Březina

Zuzana Nečasová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Jana Fialová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Fotogalerie