Školní družina

Škola hrou

Přihlašování do školní družiny 

Od konce srpna probíhá přihlašování do školní družiny elektronickou formou. Vyplněnou Přihlášku do družiny zasílejte na email družiny: druzina.zsbrezina@seznam.cz. Stačí zaslat vyplněný formulář ve formátu doc, první školní týden vám vytištěné přihlášky vychovatelé předloží k podpisu.

Přihlášky jsou k dispozici zde online, nebo tištěné u našich vychovatelů.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, nejpozději do 5. 9. 2021.

Od roku 2021/2022 škola z důvodu navýšení počtu žáků rozšiřuje školní družinu na tři oddělení s celkovou kapacitou 60+ míst. Obě oddělení pro starší ročníky (3. - 5. ročník) fungují denně do 16:00 (výjimečně déle) a oddělení pro mladší ročníky do 16:30 (dle kapacity).

Úplata za školní družinu je stanovena na 100 Kč za 1 měsíc, úplatu zasílejte na nový účet školy: 2900785017/2010 měsíčně nebo rozdělenou na dvě splátky: 1. splátku 400,- Kč do 30. 9. 2021 a 2. splátku 600,- Kč do 31. 1. 2022. Navštěvuje-li Vaše dítě družinou jen menší část týdne, je možné se domluvit na 50% částce.

Záloha na výlety, výtvarné potřeby, družinové akce, soutěže a podobně (družinový fond) činí pro rok 2021/2022 1000,- Kč pro prvňáčky a 500,- Kč pro ostatní, kteří pokračují s docházkou do družiny z loňského školního roku. Částku prosím předejte panu Valentovi, nejlépe osobně a v hotovosti, do konce října oproti podpisu do ŽK (bez podpisu nebude částka přebrána, vyhneme se následným zmatkům při vyúčtování fondu). Vyúčtování fondu proběhne na konci školního roku, popř. při ukončení docházky do ŠD/fond bude převeden na další rok. Navštěvuje-li Vaše dítě družinou jen menší část týdne, je možné se domluvit na 50% částce, stejně tak mu bude účtována poloviční částka za větší položky, např. výtvarné potřeby apod.

Přečtěte si také:

Provoz školní družiny

Od 6:45 nad žáky vykonává dohled vychovatelé naší ŠD.

Provoz odpolední školní družiny začíná podle rozvrhu hodin a končí v 16:00 pro starší žáky (3. - 5. ročník - kapacitní a personální podmínky), v 16:30 končí družina i pro žáky mladší, poté se budova školy uzamyká.

V časech od 14:00 do 15:00 probíhá hlavní družinový program. Své děti si v tento čas vyzvedávejte jen po předchozí domluvě s vychovateli.

Co nabízí školní družina

Školní družina je prostorem pro realizaci zájmového vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovným působením, hrou a individuální prací.

Odpočinek a pestré využívání volného času je jedním z důležitých faktorů zdravého životního stylu. Volný čas dětí je v družině naplňován nabídkou různorodých aktivit, pomůcek, her, vybavení družiny a podnětnou motivací k zapojení. Vychovatelka sleduje nové trendy v naplňování volného času, respektuje potřeby a přání dětí a vytváří nové programy a projekty.

Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.

Personální podmínky

Personálně provoz školní družiny zajišťují dvě vychovatelky: Libuše Šlahařová a Michaela Havlová, pod vedením Bc. Romana Valenty, kteří mají vysokoškolskou aprobaci pro vychovatelství (obor sociální pedagogika a volný čas).

Vnitřní řád školní družiny

Členy školní družiny se stávají děti po odevzdání vyplněné a rodiči podepsané "Přihlášky do školní družiny". Dodržují dobu odchodu podle záznamu rodičů. Mimořádně uvolnění dítěte v jiný čas je možné pouze na písemnou žádost rodičů
(družinový deníček-preference/mail/sms).

Docházka je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti je stejné jako ve škole.

Odpoledne žáci přichází do školní družiny po skončení vyučování nebo okamžitě po obědě za doprovodu vychovatelky. Dozor nad žáky s delší výukou vykonává učitel pověřený na chodbách.

Žáci odcházejí podle časového rozvrhu na výuku do ZUŠ a kroužků. Po ukončení této činnosti se vracejí zpět do školní družiny, pokud není dohodnuto s rodiči jinak.

Vzdálit se mohou jen se souhlasem příslušné vychovatelky.

Při pobytu v přírodě, zvláště při rekreační a sportovní činnosti, pohybu na komunikaci (např. koupání, bruslení, sáňkování) dbají bezpečnostních pokynů.

Udržují v pořádku inventář školní družiny a základní školy i svůj vlastní. Při svévolném poškození nebo zničení musí škodu uhradit.

Dbají na pořádek, dodržují hygienické návyky, dbají zásad kulturního chování při nejrůznějších akcích v rámci školní družiny, ve škole i na veřejnosti (ve školní jídelně, v kině, v divadle, v dopravních prostředcích atd.)

Žáci mají právo se podílet na práci společně s vychovatelkou formou námětů, iniciování akcí apod.

Denní skladba zaměstnání

Časy jsou pouze orientační

11.30 - 12.15 Oběd a sebe obslužná činnost

- Upevňování hygienických návyků, zásady správného stolování

- Přechod ze školní jídelny do družiny, dbaní na bezpečnost dětí


12.15 - 13.00 Odpočinková činnost

- Poslech pohádky, četba pohádky, časopisu

- Stolní hry, stavebnice, puzzle

- Volné hry, respektování zájmu dětí

- Podstatou je pasivní odpočinek


13.00 - 13.30 Rekreační činnost

- Individuální nebo kolektivní pohybové hry

- Podstatou je aktivní odpočinek


13.30 - 15.00 Zájmová činnost

- Tělovýchovná a sportovní

- Pracovně technická

- Přírodovědná

- Dopravní

- Branná

- Esteticko-výchovná (literární, výtvarná, hudební)


15.00 - 16.30 Příprava na vyučování

- Individuální podle zájmu a potřeb dětí

- Vhodné jsou didaktické hry

Společensko-prospěšná činnost

- Prolíná se se všemi činnostmi školní družiny

- Úklid her, hraček, školní družiny

- Zalévání květin

- Pomoc na školní zahradě, hřišti

- Odchod starších žáků a uzavření oddělení starších (spojení v jedno) 


14.00 - 15.00 Vycházka

- V tuto dobu často vyrážíme na vycházky do blízkého okolí. Je-lito možné, vyzvedávejte děti z družiny mimo tuto dobu.

Družinové kluby a kroužky při škole

Ve školním roce 2021/2022 nabízí škola tyto kroužky:

Tanečky ZUŠ Adamov - středa - Kristýna Jelínková

Kytara - ZUŠ Adamov - středa, pátek - Martin Audy

Flétna - pondělí, úterý - Mgr. Jana Kovářová

Družinové kluby: čtvrtek 13 - 15 hodin vyučuje Roman Valenta

1. čtvrtek v měsíci - Klub Sportu a tělovýchovy 1. - 5. ročník
jiný družinový program není realizován, návrat do školy v 16 h, jinak odchod dle přihlášek/aktualizacích rovnou z tělocvičny.

2. čtvrtek v měsíci - Klub zábavné logiky a deskových her 3. - 5. ročník dle kapacity i pro ročník 2.

3. čtvrtek v měsíci - Klub anglického jazyka pro nadané žáky 3. - 5. ročník

4. čtvrtek v měsíci - Klub informatiky 4. - 5. ročník, dle kapacity i pro ročník 3.

Případný 5. čtvrtek v měsíci - Klub zábavné logiky a deskových her 3. - 5. ročník dle kapacity i pro ročník 2. - resty z ostatních klubů

Pozn. Rozšíření klubů pro další ročníky dle kapacity, pro účast v klubu je nutností přihlásit se do školní družiny.


Mimoškolní kroužky

Angličtina - pondělí a pátek 13:00 - 15:00

Náboženství - pátek farnost Křtiny

Věda nás baví - pátek 13:00 - 14:00