Školní družina

Škola hrou

Přihlašování do školní družiny 

Od konce srpna probíhá přihlašování do školní družiny elektronickou formou. Vyplněnou Přihlášku do družiny zasílejte na email družiny druzina.zsbrezina@seznam.cz /edookit Vychovatelé. Stačí zaslat vyplněný formulář ve formátu doc, první školní týden vám vytištěné přihlášky vychovatelé předloží k podpisu.

Přihlášky jsou k dispozici zde online, nebo tištěné u našich vychovatelů.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, nejpozději do 6. 9. 2023.

Od roku 2021/2022 škola z důvodu navýšení počtu žáků rozšiřuje školní družinu na tři oddělení s celkovou kapacitou 60+ míst. Obě oddělení pro starší ročníky (3. - 5. ročník) fungují denně do 16:00 (výjimečně déle) a oddělení pro mladší ročníky do 16:30 (dle kapacity).

Úplata za školní družinu je stanovena na 100 Kč za 1 měsíc, úplatu zasílejte na nový účet školy: 2900785017/2010 s variabilním symbolem (přidělen v Edookitu) a spec. symbolem 333 rozdělenou na dvě splátky: 1. splátku 400,- Kč do 29. 12. 2023 a 2. splátku 600,- Kč do 31. 1. 2024. Navštěvuje-li Vaše dítě družinu jen menší část týdne, je možné se domluvit na 50% částce s paní sekretářkou v dostatečném předstihu.

Záloha na výlety, výtvarné potřeby, družinové akce, soutěže a podobně (družinový fond) činí pro rok 2023/2024 1000,- Kč. Částku noste svým třídním učitelům v hotovosti, ideálně v obálce s popisky, (zkontrolujte si pak stav v Edookitu), kdy vám bude následně převedena do Edookit kreditu. 

V Edookitu již vidíte, kolik vám do dané částky zbývá doplatit (s ohledem na zůstatky/nedoplatky z minulého šk. roku).

Navštěvuje-li Vaše dítě družinu jen menší část týdne, je možné se domluvit na 50% částce, stejně tak mu bude účtována poloviční částka za větší položky, např. výtvarné potřeby apod. V takovém případě nás kontaktujte na zs.brezina@seznam.cz

Přečtěte si také:

Provoz školní družiny

Od 6:45 nad žáky vykonává dohled vychovatelé naší ŠD.

Provoz odpolední školní družiny začíná podle rozvrhu hodin a končí v 16:00 pro starší žáky (3. - 5. ročník - kapacitní a personální podmínky), v 16:30 končí družina i pro žáky mladší, poté se budova školy uzamyká.

V časech od 14:00 do 15:00 probíhá hlavní družinový program. Své děti si v tento čas vyzvedávejte jen po předchozí domluvě s vychovateli.

Z pezpečnostních důvodů, prosíme!
Rodič, nebo zákonný zástupce, který si jde do ŠD pro dítě, zazvoní na zvonek u hlavních dveří a vyčká odpovědi. Po identifikaci jsou žáci ŠD posláni domů. Žák si poklidí aktuálně rozdělanou práci a své místo, převlékne se a přezuje v šatně. Zákonný zástupce čeká před budovou školy a nevstupuje ani do prostor vestibulu.

Omlouvání  v ŠD

Pro omluvenky prosím využijte nějaký deníček (žáci si je mohou vyžádat u vchovatelů), případně prostřednicvím Edookitu. Do příjemců zadejte subjekt Vychovatelé ŠD. Tak zajistíme, že se omluvenka dostane ke všem pedagogům z řad školní družiny. 

Prosíme, omluvenky posílejte ideálně nejpozději do 11:00. Sledování Edookitu později narušuje družinový program.

V ostatních případech děti opouští družinu dle svých přihlášek s doprovodem, případně samy.

Docházka v jiné než přihlášené dny není z kapacitních důvodů možná.

Co nabízí školní družina

Školní družina je prostorem pro realizaci zájmového vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovným působením, hrou a individuální prací.

Odpočinek a pestré využívání volného času je jedním z důležitých faktorů zdravého životního stylu. Volný čas dětí je v družině naplňován nabídkou různorodých aktivit, pomůcek, her, vybavení družiny a podnětnou motivací k zapojení. Vychovatelka sleduje nové trendy v naplňování volného času, respektuje potřeby a přání dětí a vytváří nové programy a projekty.

Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.

Personální podmínky

Personálně provoz školní družiny zajišťují dvě vychovatelky: Libuše Šlahařová a Michaela Havlová, pod vedením Bc. Romana Valenty, kteří mají vysokoškolskou aprobaci pro vychovatelství (obor sociální pedagogika a volný čas).

Vnitřní řád školní družiny

Členy školní družiny se stávají děti po odevzdání vyplněné a rodiči podepsané "Přihlášky do školní družiny". Dodržují dobu odchodu podle záznamu rodičů. Docházka v jiné než přihlášené dny není z kapacitních důvodů možná. Mimořádně uvolnění dítěte v jiný čas je možné pouze na písemnou žádost rodičů (Edookit subjekt Vychovatelé ŠD/deníček). Jiné způsoby omlouvání nejsou možné.

Docházka je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti je stejné jako ve škole.

Odpoledne žáci přichází do školní družiny po skončení vyučování nebo okamžitě po obědě za doprovodu vychovatelky/učitelky. Dohled nad žáky s delší výukou vykonává pověřený učitel..

Žáci odcházejí podle časového rozvrhu na výuku do ZUŠ, klubů a kroužků. Po ukončení této činnosti se vracejí zpět do školní družiny za doprovodu lektora popř. vedoucího kroužku. V Případě shody časů konce kroužku a docházky do ŠD je nutné, aby propuštění ze školu provedl příslušný vychovatel.

Vzdálit se žáci mohou jen se souhlasem příslušných vychovatelů.

Při pobytu v přírodě, zvláště při rekreační a sportovní činnosti, pohybu na komunikaci (např. koupání, bruslení, sáňkování) dbají bezpečnostních pokynů.

Udržují v pořádku inventář školní družiny a základní školy i svůj vlastní. Při svévolném poškození nebo zničení musí škodu uhradit.

Dbají na pořádek, dodržují hygienické návyky, dbají zásad kulturního chování při nejrůznějších akcích v rámci školní družiny, ve škole i na veřejnosti (ve školní jídelně, v kině, v divadle, v dopravních prostředcích atd.)

Žáci mají právo se podílet na práci společně s vychovatelkou formou námětů, iniciování akcí apod.

Denní skladba zaměstnání

Časy jsou pouze orientační

11.40 - 12.15 Oběd a sebe obslužná činnost

- Upevňování hygienických návyků, zásady správného stolování

- Přechod ze školní jídelny do družiny, dbaní na bezpečnost dětí


12.15 - 13.00 Odpočinková činnost

- Poslech pohádky, četba pohádky, časopisu

- Stolní hry, stavebnice, puzzle

- Volné hry, respektování zájmu dětí

- Podstatou je pasivní odpočinek


13.00 - 13.30 Rekreační činnost

- Individuální nebo kolektivní pohybové hry

- Podstatou je aktivní odpočinek


13.30 - 15.00 Zájmová činnost

- Tělovýchovná a sportovní

- Pracovně technická

- Přírodovědná

- Dopravní

- Branná

- Esteticko-výchovná (literární, výtvarná, hudební)


15.00 - 16.30 Příprava na vyučování

- Individuální podle zájmu a potřeb dětí

- Vhodné jsou didaktické hry

Společensko-prospěšná činnost

- Prolíná se se všemi činnostmi školní družiny

- Úklid her, hraček, školní družiny

- Zalévání květin

- Pomoc na školní zahradě, hřišti

- Odchod starších žáků a uzavření oddělení starších (spojení v jedno) 


14.00 - 15.00 Vycházka

- V tuto dobu často vyrážíme na vycházky do blízkého okolí. Je-lito možné, vyzvedávejte děti z družiny mimo tuto dobu.

Družinové kluby

Pro účast v klubu je nutností přihlásit se do školní družiny. Žádnou další přihlášku nepotřebujete. Startujeme 14. září 2023.

Ve školním roce 2023/2024 nabízí školní družina tyto kluby:

Družinové kluby: jednou týdně (čtvrtek) vyučuje Roman Valenta

1. čtvrtek v měsíci - Klub Sportu a tělovýchovy (z pravidla na sokolovně) pro celou ŠD, jiný družinový program není realizován, návrat do školy v 16 h, jinak odchod/vyzvedávání dle přihlášek/aktualizacích rovnou z tělocvičny.

2. čtvrtek v měsíci - Klub zábavné logiky a deskových her pro dobrovolníky z řad 3. - 5. ročníku.

3. čtvrtek v měsíci - Klub anglického jazyka pro dobrovolníky z řad 3. - 5. ročníku.

4. čtvrtek v měsíci - Klub informatiky a robotiky pro dobrovolníky z řad 3. - 5. ročníku.

Případný 5. čtvrtek v měsíci - Klub zábavné logiky a deskových her pro dobrovolníky z řad 3. - 5. ročníku.