Zápis dětí do MŠ

14.04.2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Březina vyhlašuje pro školní rok 2023 - 2024 zápis dětí do mateřské školy. Zápis se koná ve dnech 15. a 16. května 2023 od 13.00 hodin do 16.00 hodin. V kanceláři školy / 1. patro/ se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí. Tiskopisy si můžete stáhnout na stránkách školy, nebo budou k vyzvednutí v mateřské škole od 24. 4. 2023 po celou provozní dobu mateřské školy. / žádost + potvrzení lékaře o očkování/

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna na stránkách začátkem května.

Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky c97uquk) ,nebo e-mailem: zs.brezina@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 16. května 2023.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

- vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /lze stáhnout ze stránek školy v sekci MŠ/

-potvrzení lékaře o očkování dítěte / je možné stáhnout na stránkách školy s v sekci MŠ/

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte, nebo jeho kopii (stává se součástí spisu)

- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (v případě zdravotního postižení dítěte, §34, odst. 6, školského zákona)

- doporučující vyjádření registrujícího lékaře (v případě zdravotního postižení dítěte, §34, odst. 6, školského zákona)

Termín ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí ředitele školy k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je 16. 5. 2023. Při zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí ředitele školy o přijetí, nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vchodu do školy 29. 5. 2023.