Školní asistent

14.08.2018

I v letošním školním roce působí na ZŠ i MŠ Březina školní asistent. Jedná se o poměrně novou profesi, se kterou se setkáváme na základních a mateřských školách. Cílem práce školních asistentů je podpořit vzdělávání žáků více ohrožených školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje individuální pomoc žákům při přípravě na vyučování, při psaní úkolů, případně poskytuje potřebné doučování. Školní asistent pomáhá žákům při adaptaci, aklimatizaci na školní prostředí, snaží se rozvíjet zájmové činnosti žáka dle osobnostních předpokladů každého z nich. 

Dále má školní asistent za úkol objektivně pozorovat chování a jednání žáků ve vztahu k celému kolektivu a snažit se eliminovat rizikové situace jako různé vulgarismy, nevhodné chování a tomuto předcházet. Naopak podporuje žáky v případě školního neúspěchu, když dostanou špatnou známku nebo danou učební látku nezvládají. Školní asistent se vždy domlouvá s pedagogem a potom připravuje žákům vhodné aktivity na čas trávený ve školní družině, případně na přestávky, většinou se jedná o různé pracovní listy, o materiály potřebné k vyučování, o procvičování učiva. 

Školní asistent také úzce spolupracuje s rodiči, zákonnými zástupci žáků. Zajišťuje tak velmi důležitou komunikaci mezi školou, domácím prostředím a samotným žákem. Není výjimkou, že školní asistent dochází přímo do rodiny žáka. 

Školní asistent pracuje s dětmi individuálně, každé dítě je jiné a každé potřebuje trochu jiný přístup, školní asistent se tak snaží každému individuálně naslouchat, správně ho motivovat a vést k touze po vzdělání. Nejenže tedy s dětmi pracuje a snaží se dohnat a "dovysvětlit" učivo, často si s nimi povídá o oblíbených tématech, snaží se je zaujmout a najít tu nejvhodnější cestu, jak docílit potřebného. Jsou děti nesoustředěné, děti s různými poruchami učení, ale i děti sociálně znevýhodněné a pro ty všechny je tu právě školní asistent, který působí jako jakási opora, podpora, útočiště a současně i kamarád.