Obsah vzdělávání

 

 

Vycházíme z filosofie naší školy - „S kamarády za celý rok uděláme velký krok“

 

Tato filosofie je zaměřená na mezilidské vztahy, vztah jedince k druhým osobám, jeho komunikační schopnosti, schopnost spolupráce a tolerance k druhým a také schopnost orientovat se v mezilidských vztazích. Důležitým předpokladem vnímání společnosti a kamarádů je i poznání a uvědomění si sebe sama, svého těla, identity a sociálních rolí.

Celý rok je naší prioritou rozvoj pěstování zdravých životních návyků, duševního i tělesného zdraví a dovednost péče o životní prostředí, ale také odpovědnosti vůči společnosti a přírodě.

Průběžně se věnujeme také udržování tradic a svátků, jejich prožívání.

Náš vzdělávací obsah je přehledně zpracován do čtyř integrovaných bloků inspirovaných ročními obdobími. Každý integrovaný blok obsahuje obecná témata, která jsou pro jednotlivá období typická. Jednotlivá témata pedagogové rozpracovávají v TVP do tematických plánů. Tematické plány jsou přizpůsobovány schopnostem, potřebám a dovednostem dětí ve třídě.

Délku zvoleného tématu určuje zejména zájem dětí a vzniklé situace ve třídě.

7.1 Velký krok do světa poznání

První integrovaný blok a jeho témata se zaměřují na vstup dítěte do mateřské školy, seznamování se s kamarády a novým prostředím, s pravidly třídy, se zaměstnanci.

Součástí tohoto integrovaného bloku je také seznamování dítěte se změnami v přírodě a činnostmi, které jsou pro toto období charakteristické.

Témata integrovaného bloku:

 • Přicházíme do školky

 • Krásy podzimní přírody

 • Duchové lesního království

Biologická oblast (Dítě a jeho tělo)

DÍLČÍ CÍLE:

 • Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti
 • Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

 • Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 • Rozvíjet fyzické i psychické zdatnosti dětí

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • koordinuje lokomoci a další polohy těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou

 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem apod.)

 • ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (zachází s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami)

 • zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutinu, umí stolovat, postará se o sebe a své osobní věci, oblékne se, svlékne, obuje apod.)

 • zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postará se o hračky, pomůcky, uklidí po sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce apod.)

 • rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí

 • má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

 

Psychologická oblast (Dítě a jeho psychika)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev

 • Rozvíjet tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření)posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování)

 • Získat citovou samostatnost

 • Rozvíjet schopnosti sebeovládání

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • domluví se slovy, gesty

 • učí se nová slova a aktivně je používá

 • vnímá a dozvídá se nové věci

 • vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých

 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného

 • respektuje pravidla a dodržuje je

 • prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (radost, náklonnost)

 

 

 

Interpersonální oblast (Dítě a ten druhý)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Seznamovat se s  pravidly chování ve vztahu k ostatním (v rodině, v mateřské škole, v herní skupině)

 • Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů dítěte k druhým

 • Rozvíjet kooperativní dovednosti

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • navazuje kontakty s dospělým

 • přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítěte, navazuje dětská přátelství

 • spolupracuje s ostatními

 • dodržuje dohodnutá pravidla vzájemného soužití

 • respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky

 • brání se projevům násilí jiného dítěte

 

 

 

Sociálně kulturní oblast (Dítě a společnost)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Poznávat pravidla společenského soužití

 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)

 • Rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • uplatňuje společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (pozdraví známé děti i dospělé, rozloučí se, poprosí, poděkuje)

 • začleňuje se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky

 • adaptuje se na život ve škole

 • utváří si dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

 • dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, fér

 • zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami

 

 

 

Oblast environmentální (Dítě a svět)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu

 • Osvojit si poznatky a dovednosti potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 • Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • orientuje se bezpečně v prostředí mateřské školy

 • zvládá běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, které se v mateřské škole opakují

 • všímá si změn a dění v nejbližším okolí

 

 

 

 

 

7.2 Velký krok do světa překvapení

Druhý integrovaný blok a jeho témata se zaměřují na předvánoční a vánoční čas. Součástí tohoto integrovaného bloku je také seznamování dítěte se změnami v přírodě a činnostmi, které jsou pro toto období charakteristické.

 

Témata integrovaného bloku:

 • Paní Zima

 • Čas plný překvapení

 • Máme rádi tradice

 

 

 

Biologická oblast (Dítě a jeho tělo)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

 • Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 • Rozvíjet fyzické i psychické zdatnosti dětí

 • Osvojit si praktické dovednosti přiměřené věku

 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • koordinuje lokomoci a další polohy těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou

 • vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru

 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem apod.)

 • ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (zachází s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami)

 • zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutinu, umí stolovat, postará se o sebe a své osobní věci, oblékne se, svlékne, obuje apod.)

 • zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postará se o hračky, pomůcky, uklidí po sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce apod.)

 • pojmenuje části těla, zná jejich funkce, má povědomí o těle a jeho vývoji

 • má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví

 

 

 

Psychologická oblast (Dítě a jeho psychika)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev

 • Rozvíjet tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření)posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování)

 • Rozvíjet schopnosti sebeovládání

 • Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat rozvíjet zájem o učení

 • Vytvářet základy pro práci s informacemi

 • Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • správně vyslovuje, ovládá dech, intonaci i tempo řeči

 • pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

 • vyjadřuje myšlenky, nápady, pocity

 • vede rozhovor

 • vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného

 • prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (radost, náklonnost)

 • učí se zpaměti krátké texty

 • projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu)

 • pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

 • učí se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatuje a vybaví

 • rozhoduje o svých činnostech

 • uvědomuje si své možnosti i limity

 • těší se z hezkých a příjemných zážitků

 

 

 

Interpersonální oblast (Dítě a ten druhý)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů dítěte k druhým

 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem

 • Rozvíjet kooperativní dovednosti

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • rozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná

 • přirozeně a bez zábran komunikuje s ostatními

 • spolupracuje s ostatními

 • dodržuje dohodnutá pravidla vzájemného soužití

 • respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky

 

 

 

Sociálně kulturní oblast (Dítě a společnost)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Seznamovat s uměním, kulturou a tradicemi

 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)

 • Rozvíjet společenský i estetický vkus

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • začleňuje se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky

 • chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je potřeba se chovat

 • chová se s ohledem na druhé

 • chová se zdvořile

 • dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, fér

 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých dovedností a technik

 

 

 

 

Oblast environmentální (Dítě a svět)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Vytvářet si elementární povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti

 • Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké

 • uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může setkat ve svém okolí, má povědomí o tom, jak se chránit

 • všímá si změn a dění v nejbližším okolí

 

 

 

 

 

7.3 Velký krok do světa zrození

Třetí integrovaný blok a jeho témata se zaměřují na probouzející se přírodu, seznámení se se zvířátky a rostlinami, oslavu velikonočních svátků, rodiny a mezilidských vztahů.

 

Témata integrovaného bloku:

 • Příroda se probouzí

 • Kropenatá slepička

 • Tady jsem doma

 

 

Biologická oblast (Dítě a jeho tělo)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvíjet a užívat všech smyslů

 • Vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu

 • Osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem apod.)

 • zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postará se o hračky, pomůcky, uklidí po sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce apod.)

 • pojmenuje části těla, zná jejich funkce, má povědomí o těle a jeho vývoji

 • má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 

 

 

Psychologická oblast (Dítě a jeho psychika)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti

 • Rozvíjet tvořivost myšlení (tvořivé myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření)

 • Posilovat zájem a radost z objevování

 • Rozvíjet smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k logickému

 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • formuluje otázky, odpovídá

 • utvoří jednoduchý rým

 • pozná a vymyslí jednoduchá synonyma

 • sleduje očima zleva doprava

 • vědomě využívá všechny smysly

 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy

 • rozhoduje o svých činnostech

 • vyjadřuje souhlas i nesouhlas

 • zorganizuje hru

 • je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem

 

 

 

 

 

Interpersonální oblast (Dítě a ten druhý)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Vytvářet prosociální postoje (respekt, tolerance, přizpůsobivost)

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překoná stud, komunikuje s ním, respektuje ho

 • spolupracuje s ostatními

 • dodržuje dohodnutá pravidla vzájemného soužití, na veřejnosti

 • uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je

 

 

 

 

Sociálně kulturní oblast (Dítě a společnost)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Mít povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • Znát pravidla společenského soužití

 • Seznamovat se s prostředím, ve kterém dítě žije

 • Vytvářet pozitivní vztahy ke světu, k životu

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je potřeba se chovat

 • chová se s ohledem na druhé

 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých dovedností a technik

 • uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, uvědomuje si důsledky jejich porušování

 

 

 

 

Oblast environmentální (Dítě a svět)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Vytvářet si pozitivní vztah k prostředí, ve kterém dítě žije

 • Chápe, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • Vytvářet povědomí o přírodním prostředí a jeho proměnách a rozmanitosti

 • Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • má povědomí o přírodním prostředí a jeho dění

 • vnímá, že svět má svůj řád, je pozoruhodný a rozmanitý

 • rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které jej mohou poškozovat

 • pomáhá pečovat o okolní životní prostředí

 

 

 

 

7.4 Velký krok do světa zážitků

Čtvrtý integrovaný blok a jeho témata je zaměřen na blížící se konec školního roku a s ním spojené loučení se se školkou, cestování, dopravní prostředky. Zde se děti také dozvědí o jiných zemích a kulturách.

 

Témata integrovaného bloku:

 • Velkým krokem za zážitky

 • Loučíme se s kamarády

 

 

 

Biologická oblast (Dítě a jeho tělo)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvíjet a užívat všech smyslů

 • Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky

 • Rozvíjet poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem, s rytmem a hudbou

 • zachází se sportovním náčiním i nářadím

 

 

 

 

Psychologická oblast (Dítě a jeho psychika)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

 • Osvojit si poznatky a dovednosti předcházejících čtení a psaní

 • Osvojit si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkcích (abeceda, čísla)

 • Poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní vztahy k sobě samému

 • Vyjádřit získané dojmy a prožitky

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči

 • vyjadřuje smysluplně myšlenky, nápady, pocity

 • formuluje otázky, odpovídá, slovně reaguje

 • sleduje a vypráví příběh, pohádku

 • popíše situaci (skutečnou, podle obrázku)

 • chápe vtip a humor

 • pozná některá písmena, číslice

 • sluchově rozlišuje začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • utvoří jednoduchý rým

 • pozná své jméno napsané tiskacími písmeny

 • záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost

 • chápe základní číselné a matematické pojmy

 • řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně

 • nalézá nová řešení nebo alternativní

 • přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnává se s ním, učí se hodnotit svoje osobní pokroky

 • vyvíjí volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení

 • uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, spokojenost i strach, smutek)

 • zachycuje a vyjadřuje své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně pohybovou nebo dramatickou výchovou apod.)

 

 

 

 

Interpersonální oblast (Dítě a ten druhý)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 • Rozvíjet kooperativní dovednosti

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikt dohodou

 • spolupracuje s ostatními

 • respektuje potřeby jiného dítěte, rozdělí si úkol s jiným dítětem

 • vnímá, co si druhý přeje nebo potřebuje, vychází mu vstříc

 • chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi nebo dospělými, v případě potřeby požádá o pomoc druhého

 

 

 

 

Sociálně kulturní oblast (Dítě a společnost)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Mít povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • Vytvořit povědomí o existenci ostatních národností a kultur

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je potřeba se chovat

 • chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 • vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá, sleduje se zájmem dramatické či hudební představení a hodnotí svoje zážitky

 

 

 

Oblast environmentální (Dítě a svět)

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Poznávat jiné kultury

 • Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • vnímá, že svět má svůj řád, je pozoruhodný a rozmanitý

 • všímá si změn a dění v blízkém i vzdáleném okolí

 

 

 

 

 

8 Dílčí projekty

 

 

 

Nadále budeme realizovat další dovednostní a vědomostní aktivity dle zájmu dětí a aktuální nabídky organizací a ZUŠ jako například:

 • hudební kroužek (flétna)

 • taneční kroužek

 • práce s předškoláky

 • práce s keramickou hlínou, využití pece

 

Zaměřujeme se také na organizování společných akcí pro děti a jejich rodiny, které se v předešlém školním roce osvědčily.