Zápis dětí do MŠ

14.04.2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy  Březina vyhlašuje pro školní rok 2022 - 2023  zápis dětí do mateřské školy. Zápis se koná ve dnech 11. a 12. května 2022 od 13.00 hodin do 16.00 hodin. V kanceláři školy / 1. patro/ se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí. Tiskopisy si můžete stáhnout na stránkách školy, nebo budou k vyzvednutí v mateřské škole od 20. 4. 2022 po celou provozní dobu mateřské školy. / žádost + potvrzení lékaře o očkování/

Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky c97uquk) ,nebo e-mailem: zs.brezina@seznam.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 13. května 2022.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou: 

- vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /lze stáhnout ze stránek školy v sekci MŠ/

-potvrzení lékaře o očkování dítěte / je možné stáhnout na stránkách školy s v sekci MŠ/ 

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte  

- rodný list dítěte, nebo jeho kopii (stává se součástí spisu) 

- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (v případě zdravotního postižení dítěte, §34, odst. 6, školského zákona) 

- doporučující vyjádření registrujícího lékaře (v případě zdravotního postižení dítěte, §34, odst. 6, školského zákona) 

Termín ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí ředitele školy k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je 13. 5. 2022. Při zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí ředitele školy o přijetí, nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vchodu do školy 27. 5. 2022.